Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2014

lubiejesc
1785 4eee
Reposted fromretaliate retaliate viakocieserce kocieserce
lubiejesc
2907 020e
Reposted fromoblivious oblivious viaskraweksiebie skraweksiebie
lubiejesc
6682 860d
Reposted fromsonaive sonaive viaruinyourday ruinyourday
5124 6119
lubiejesc
6303 64d4
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamezzanine mezzanine
lubiejesc

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.

— Charles Bukowski - Faktotum
lubiejesc

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
9635 e808 500
Reposted fromerial erial viamezzanine mezzanine

December 14 2014

lubiejesc
lubiejesc
Wszystko mi jedno, niech pożegnanie będzie smutne albo nieprzyjazne, ale niech wiem, że się żegnam. Bez tego człowiekowi jakoś głupio.
— 'Buszujący w zbożu"
Reposted fromflesz flesz viaespera espera
lubiejesc
lubiejesc
0521 0f83 500
Reposted frombruenor bruenor via9thoctober 9thoctober
lubiejesc
9405 2c87 500
Hidden Street art
Reposted fromsommteck sommteck viaasiekxp asiekxp
lubiejesc
Wartość czystej sztuki polega na tym, że ona rozbija schematy.
— Witold Gombrowicz, Dziennik (1953)
lubiejesc
Przeczytałem już tyle wielkich książek, rozmawiałem z tyloma mądrymi ludźmi, wiem już tak dużo, że teraz, mogę tylko milczeć.
— J. Borszewicz, "Mroki"
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viaeredvareth eredvareth
lubiejesc
9219 77b0 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoelle noelle
lubiejesc
 Zastanawiam się - rzekł - czy gwiazdy świecą po to żeby każdy mógł pewnego dnia znaleźć swoją?
— Antoine de Saint-Exupéry – Mały Książę
lubiejesc
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
lubiejesc
9722 5ace
Reposted fromivka ivka viakonwalia konwalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl