Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2015

lubiejesc
7403 0d18
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

February 08 2015

lubiejesc
Tak mi smutno, tyle jest pytań, nie widzę żadnego wyjścia i jestem tak nieszczęsny i słaby, że mógłbym cały czas leżeć na kanapie i nie zauważając jakiejkolwiek różnicy mieć oczy już to otwarte, już to zamknięte.
— Franz Kafka, Listy do Felicji (27 VI 1913))
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
1875 a797 500
Reposted fromtwice twice viamezzanine mezzanine

January 15 2015

4887 9d34

thinksquad:

“We accept the reality of the world with which we are presented”

The Truman Show (1998)

Reposted fromtwice twice viaradioactive radioactive
lubiejesc
lubiejesc
1288 6a7d 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viaradioactive radioactive
2422 aa1b 500

Klimt’s studio with the last paintings he was working on. Vienna.

Reposted fromerial erial viamezzanine mezzanine
lubiejesc
3488 483f 500
Reposted frombylejaka bylejaka viamezzanine mezzanine
lubiejesc
5023 2a8d 500
Reposted fromlittlefool littlefool viamezzanine mezzanine
3991 ce31

peitoiner-te:

Edvard Munch — Consolation, 1894

7128 51ec 500

Amsterdam (by aniagett)

Reposted fromerial erial viamezzanine mezzanine
lubiejesc
3179 e205 500
Takashi Murakami.
Reposted fromverronique verronique viaradioactive radioactive
lubiejesc
5167 d20f
Reposted fromblackdrama blackdrama viaradioactive radioactive

December 27 2014

9848 9dc8
lubiejesc
7287 da28 500
Reposted frommar-jusz mar-jusz viasavor savor
lubiejesc
3810 3578
Reposted fromretaliate retaliate viatupfen tupfen
lubiejesc
6497 6db1
Reposted fromretaliate retaliate viakatkad katkad
lubiejesc
lubiejesc
Chodząc do pracy, której nie cierpimy, kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, za pieniądze, których nie mamy, usiłując zaimponować ludziom, których nie lubimy, udając kogoś kim nie jesteśmy.
— Fight Club.
Reposted frommallami mallami viasayanne sayanne
2422 aa1b 500

Klimt’s studio with the last paintings he was working on. Vienna.

Reposted fromerial erial viameelt meelt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...